Maapallon mannerlaattoihin vaikuttavat suuret voimat

Kallioperäsäteilyt

Maapallon kalloperä on satojen miljoonien vuosien saatossa kokenut monenlaisia muodonmuutoksia. Kallioissa saattaa olla raskaampien malmien keskittymiä ja siinä voi olla suuria pystysuoria tai vinoja siirtymiä.

Kallioperäsäteily käsitteenä

Kallioperästä ja maan kiinteästä kuorikerroksesta aiheutuvat maasäteilyt saattavat johtua monista erilaisista seikoista. Yleisimpinä näistä seikoista pidetään kallioperän ruhjeista, malmiesiintymistä ja kallioperän mineraalikoostumuksen äkillisistä muutoksista, anomalioista (poikkeamista) johtuvia paikallisia säteilykenttiä. Saksalaisessa kirjallisuudessa tärkeimpänä kalloperästä johtuvana haittana olisi kallioperän pystysuora siirtymä (die Verwerfung) ja sen yläpuolelle muodostuva haitta-alue.

Muodoltaan kallioperän säteilykentät voivat olla monenlaisia, juovamaisista linjoista pyöreisiin alueisiin. Näiden kenttien vaakasuorat vaikutusetäisyydet saattavat olla kymmenistä senttimetreistä useampaan sataan metriin. Haittavaikutukset ovat verrattavissa vesisuonisäteilyyn.

Kallioperäsäteilystä aiheutuvat haitalliset säteilyalueet eivät ole kovin yleisiä ja niitä saattaa olla vaikea löytää mittaamalla. Kuitenkin pieni ja voimakas kallioperästä aiheutuva säteilykenttä esimerkiksi vuoteen tai työpaikan kohdalla voi aiheuttaa ikäviä seurauksia.

Etenkin ruotsalaisista ja saksalaisista maasäteilykirjoista löytyy tietoja kallioperäsäteilystä ja sen mittaamisesta.

Toinen haittailmiö saattaa johtua magneettisten malmien aiheuttamista paikallisista voimakkaista ympäristön magneettikenttien muutoksista.

Esimerkkejä kallioperäsäteilyistä

Suomen kallioperä on noin 2 – 3  miljardia vuotta vanhaa. Siitä on aikojen saatossa rapautumisen ja jääkausien vuoksi kulunut pois noin kymmenen kilometrin paksuinen kerros. Jäljelle jäänyt kallioperä on varsin ehjää ja kallioperäsätelyt ovat harvinaisempia kuin mannerlaattojen siirrosalueilla.

Suomesta löytyy magneettisia malmeja esimerkiksi Kemin seudulta. Geologisen Tutkimuskeskuksen tekemien ilmakartoitusten tietokannoista on tilatavissa maan magneettikentän voimakkuuskarttoja. Joissain paikoissa maan magneettikentän voimakkuuksissa on suuria eroja pienillä alueilla. Jotkut ihmiset saattavat olla herkkiä tällaisille magneettikentän muutoksille.

Tampereen Näsinpuistossa on havaittavissa epämääräisiä kallioperäsäteilyalueita. Nämä ovat yleensä voimakkuuksiltaan varsin heikkoja, mutta pysyvän oleskelun paikoissa niistä voi olla joillekin ihmisille haittaa.